Een arbeidsongeval kan een emotioneel schokkende gebeurtenis zijn. Politieambtenaren voeren hun taken in moeilijke omstandigheden uit, waarbij ze soms ook gewond raken.  Dat geldt niet alleen voor grote calamiteiten, maar ook voor een individueel voorval, zoals slachtoffer worden van een ernstige agressie.

Er bestaat veel verwarring over het begrip ‘arbeidsongeval’. Iedereen verstaat er namelijk het zijne onder, zoals dat wel voor meer begrippen geldt. Het gevolg is dat de slachtoffers een ganse administratieve mallemolen dienen te doorlopen om hun ongeval effectief te laten erkennen als een arbeidsongeval.

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens Art.2 van de wet van 3 juli 1967 wordt een ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroorzaakt als arbeidsongeval aanzien.

Het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk wordt eveneens als arbeidsongeval aanzien.

Een arbeidsongeval veronderstelt dus :

  • een plotselinge gebeurtenis;
  • het bestaan van een fysiek of psychisch letsel
  • een causaal verband tussen het ongeval en het letsel;
  • het ongeval moet gebeurd zijn tijdens en door de uitvoering van het ambt;

 

Slachtoffer van een arbeidsongeval op weg van of naar het werk? Dit is wat u moet doen.

Via uw dienst HRM moet u uw werkgever onmiddellijk inlichten over elk ongeval waarvan u slachtoffer bent geweest tijdens de uitoefening van uw ambt of op weg van of naar het werk. Uw werkgever kan zo de aangifteprocedure opstarten.

Belangrijk om weten:

  • Het is belangrijk een aangifte van uw arbeidsongeval te doen, zelfs al lijken uw verwondingen niet erg. Dit is belangrijk omdat uw verwondingen later kunnen verergeren of omdat de ernst van de verwondingen pas later duidelijk wordt.
  • Als u er zelf niet toe in staat bent, dan mag uiteraard een naaste de nodige formaliteiten in uw plaats vervullen.
  • Als uw arbeidsongeval erkend is door uw werkgever (via de arbeidsongevallenverzekeraar) dan worden de medische kosten en het eventuele loonverlies vergoed door de verzekering van de werkgever.

 

Procedure

De aangifte gebeurt zo snel mogelijk schriftelijk aan de hand van een formulier ‘aangifte arbeidsongeval – model A’ en moet opgestuurd worden naar uw dienst HRM.

Dit formulier moet steeds worden vergezeld van een doktersattest, het zogenaamde ‘model B’. De modellen van deze formulieren dienen te voldoen aan de vereisten bepaald in het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de Politie – modellen 9 en 11.

Binnen de dertig dagen na ontvangst van de aangifte, bepaalt de dienst HRM van uw directie of van uw politiezone of het al dan niet gaat om een arbeidsongeval in de zin van de wet van 3 juli 1967 en maakt zijn beslissing bekend aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden . Uw dienst HRM of de verzekeraar registreert de gegevens van het ‘model A’ van de aangifte en een scan van het doktersattest ‘model B’.

 

Onderzoek door Medex

Voor niet-ernstige ongevallen waarvan men kan aannemen dat ze geen blijvende ongeschiktheid tot gevolg zullen hebben, kan Medex een beroep doen op de procedure van het genezingsattest. De duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de diagnose zijn één van de elementen die bepalen of er een genezingsattest verstuurd wordt . Wanneer er een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen bestaat, stuurt Medex dergelijk genezingsattest.

Indien u op dit genezingsattest aanduidt dat u niet akkoord gaat met het voorstel, zal u door Medex opgeroepen worden voor een medisch onderzoek in een regionaal medisch centrum.

 

Beroepsprocedure

Na het medisch onderzoek maakt Medex u zijn gemotiveerde beslissing over de medische aspecten aangetekend over. Alvorens de medische besluiten worden betekend, worden ze voorgelegd aan een arts van de gerechtelijk geneeskundige dienst (GGD). Deze arts verifieert of de expertise volledig en correct is uitgevoerd. In geval van blijvende onenigheid tussen de medisch expert en de arts van de GGD, kan het dossier uitzonderlijk worden voorgelegd aan het College van gerechtelijk- geneeskundige rechtspraak waarvan de beslissing definitief zal zijn.

U kan als slachtoffer beroep indienen tegen de beslissing in eerste aanleg via een aangetekende brief aan Medex binnen een termijn van dertig dagen na de verzending van de medische beslissing. Daarbij kan een gemotiveerd medisch rapport aan de aanvraag toegevoegd worden.
Indien u geen beroep aantekent binnen deze termijn, deelt Medex zijn gemotiveerde beslissing aan de dienst HRM van uw directie of PZ mee.

Indien u afziet van het beroep, moet u dit schriftelijk meedelen aan Medex.

 

Procedure voor de arbeidsrechtbank

Indien u als slachtoffer niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan u zich richten tot de arbeidsrechtbank.

Meestal start u deze beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank op na uitputting van de administratieve beroepsprocedure binnen Medex, maar u bent niet verplicht om deze volledige procedure uit te putten.

Indien de procedure in eerste instantie te lang aansleept binnen Medex, kan u beslissen om u rechtstreeks tot de arbeidsrechtbank te wenden. Medex stopt dan de lopende administratieve procedure.

Als slachtoffer van een arbeidsongeval beschikt u over een termijn van 3 jaar vanaf de verzending van de medische beslissing om beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank. Enkel de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats is bevoegd om zich uit te spreken over de eventuele geschillen.

In geval van een betwisting van de medische beslissing, wordt uw werkgever gedagvaard, niet Medex.

 

Omdat ieder ongeval er één teveel is, helpt Lawcom advocaten u om ervoor te zorgen dat uw rechten gewaarborgd worden zodat u zich probleemloos op uw herstel kan richten.

Share This