Over de integriteitvereiste bij politieambtenaren is al heel wat inkt gevloeid. Logisch, want het is één van de kernwaarden binnen de politionele organisatie aangezien politieambtenaren instaan voor de normhandhaving binnen de samenleving. Wanneer politieambtenaren zelf wetten en regels overtreden of uiting geven aan deviant gedrag, kan de geloofwaardigheid van de ganse organisatie in het gedrang komen. De tuchtprocedure wordt door een overheid aanzien als een instrument om dit afwijkend gedrag bij politieambtenaren te vermijden. 

Aangezien burgers steeds mondiger worden en zij de werking van de politie kritisch evalueren, haalt een politieambtenaar die beschuldigd wordt van bepaalde feiten met zekerheid de nationale pers. Niet alleen het openbaar ministerie, maar ook de tuchtoverheid van de betrokken politieambtenaar ziet zich daarbij vaak genoodzaakt een gevolg te verlenen aan de feiten waarvan zij kennis krijgen.

Tuchtprocedure om afwijkend gedrag te vermijden

Een tuchtprocedure wordt door een overheid aanzien als een instrument om afwijkend gedrag te vermijden en de integriteit te waarborgen. Ter verantwoording van de tenlastegelegde feiten, valt elke overheid terug op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Deze wet bevat meerdere bepalingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar de integriteit die van een politieambtenaar wordt verwacht.
  •  Artikel 130 verwijst naar het feit dat het statuut van de politieambtenaren hun integriteit waarborgt en dat de politieambtenaren elk misbruik bij hun optreden moeten uitsluiten.
  • Artikel 127 bevat een gelijkaardige bepaling over de onpartijdigheid van hun optreden.
  • Artikel 124 waarborgt de uitoefening van het gezag door de politieambtenaren.
  • Volgens artikel 132 moet het personeelslid van een politiedienst elke gedraging, zelfs buiten de uitoefening van het ambt, vermijden die het vervullen van de ambtsplichten in de weg zou kunnen staan of die met de waardigheid van het ambt strijdig is.
Daarnaast valt men terug op de deontologisch code van de politiediensten om aan te geven welke waarden men precies geschonden acht. Het gaat om een heel arsenaal van -vaak zeer geïnterpreteerde- normen waaraan men een tuchtvervolging koppelt. Van zodra u dus via uw tuchtoverheid via een inleidend verslag officieel op de hoogte gebracht wordt dat er tegen u als politieambtenaar een tuchtprocedure gestart wordt, is het raadzaam om u zo snel mogelijk te laten bijstaan.

Expertise inzake

Ons kantoor beschikt over de nodige expertise en verleent bijstand zowel op het vlak van uw verweerschrift, de bijstand bij een mondelinge hoorzitting en het eventueel bijkomend verweer ten opzichte van uw tuchtoverheid. Indien nodig brengen we uw dossier ter heroverweging voor de Tuchtraad en – in laatste instantie – voor de Raad van State mits grondige argumentatie. Lawcom advocaten overloopt graag samen met u de mogelijkheden om uw belangen maximaal te verdedigen.
Share This