Elke maand spelen de media gretig in op de nieuwste faillissementscijfers. Het aantal faillissementen is dan ook een belangrijke indicator voor de gezondheid van de Nederlandse en Belgische economie. Het is belangrijk om faillissementen vroegtijdig te signaleren: niet alleen het personeel is de dupe. Ook elk bedrijf dat samenwerkte met de failliete onderneming ondervindt schade.

Al kunnen we niet alle faillissementen op de crisis afschuiven, heeft de verslechterde economie veel ondernemingen in de voorbije jaren op de proef gesteld. Bedrijven die al problemen kenden, zijn door de economie verder aangetast. Maar ook bedrijven die jaren stabiel draaiden, konden het plots niet meer trekken. Startende ondernemers die fors geïnvesteerd hadden in hun zaak slaagden er niet in de omzetten op te schroeven.

Als u zakendoet met andere bedrijven, dan komt het eropaan om de verliezen door wanbetalingen en faillissementen zoveel mogelijk te beperken. De beste methode: het voorkomen van wanbetaling door vroegtijdig te signaleren dat uw zakenrelatie in de problemen zit.

In dit document bespreken we 9 signalen die erop wijzen dat het de verkeerde kant opgaat met een onderneming.

 

Check deze 9 signalen

Verschillende internationale studies tonen aan dat bedrijven die naar het faillissement afglijden vaak eenzelfde patroon volgen. Deze 9 signalen leggen de zwakke financiële plekken en liquiditeitsproblemen van een onderneming bloot. Het zijn obstakels die een onderneming in de problemen brengen en uiteindelijk tot een faillissement kunnen leiden.

Check deze signalen regelmatig bij uw strategische partners. Springen ze op oranje, of erger nog, op rood, dan is het opletten geblazen. Hieronder de 9 belangrijkste signalen die u zeker in de gaten dient te houden.

Signaal 1. De liquiditeitsratio is kleiner dan 0,5

De schulden op korte termijn worden niet gedekt door de bezittingen en inkomsten die het bedrijf op korte termijn te gelde kan maken. Analisten interpreteren dit van oudsher als
het signaal bij uitstek dat het slecht gaat met een bedrijf. Toch blijkt het in de praktijk nauwelijks relevant om een onderscheid te kunnen maken tussen goedlopende bedrijven en ondernemingen die failliet dreigen te gaan, zo blijkt uit onderzoek. Hoewel het een teken van verminderde liquiditeit is, is het wel één van de minder relevante signalen die duiden op een naderend faillissement.

3% van alle ondernemingen waarvan de liquiditeitsratio kleiner was dan 0,5 ging in 2013 failliet. (Onderzoek Graydon België)

 

Signaal 2. Rentabiliteit twee opvolgende jaren negatief

Een bedrijf dat twee jaar na elkaar niet rendabel is en dus verlies lijdt, zit in moeilijke
papieren. Winsten zijn namelijk noodzakelijk om de verdere uitbouw of groei van de onderneming te ondersteunen en te garanderen. Stapelen de verliezen zich op, dan zal het moeilijker zijn om financiering te vinden en investeringen te realiseren. Toch ging ‘slechts’ 3% van de bedrijven failliet die twee jaar na elkaar een negatieve rentabiliteit hadden.

3% van alle ondernemingen die twee jaar na elkaar een negatieve rentabiliteit vertoonden ging in 2013 failliet. (Onderzoek Graydon België)

Signaal 3. De totale schuld is hoger dan het kapitaal

Dit signaal duidt op een tekort aan nettobedrijfskapitaal. Als de schuldgraad hoger is dan het kapitaal, dan is het volledige bedrijfskapitaal niet meer in staat om alle schulden te betalen. Het eigen vermogen is dus negatief. Deze ondernemingen dienen nieuwe rentabiliteit te creëren en hebben dringend nood aan nieuw kapitaal.

4% van alle ondernemingen waarvan de schuldgraad hoger ligt dan het kapitaal ging in 2013 failliet. (Onderzoek Graydon België)

 

Signaal 4. Het eigen vermogen is kleiner dan 50% van het kapitaal

Het bedrag op de balanspost ‘eigen vermogen’ slinkt wanneer het bedrijf een paar jaar na elkaar geen, of onvoldoende, reserves en winsten kan overdragen naar het volgende boekjaar.

5% van alle ondernemingen waarvan het vermogen kleiner is dan 50% van het kapitaal ging in 2013 failliet. (Onderzoek Graydon België)

Signaal 5. Er zijn schulden bij de belasting

Let op als de belasting nog geld te goed heeft van de onderneming. Het is het enige signaal dat rechtstreeks uit de jaarrekening wordt gehaald en altijd relevant is. Het wijst op moeilijkheden in de naleving van de sociale verplichtingen en de betaling van fiscale lasten.

9% van alle ondernemingen met schulden aan de fiscus of sociale zekerheid ging in 2013 failliet. (Onderzoek Graydon België)

 

Signaal 6. Er is een dagvaarding van de belastingdienst

 Dagvaardingen van de belastingdienst wijst op achterstanden bij de ondernemingen.

In België ging 10% van alle ondernemingen die gedagvaard waren door de RSZ (sociaal zekerheidstelsel) in 2013 failliet. (Onderzoek Graydon België)

Signaal 7. De bedrijfsleider was eerder betrokken bij een faillissement

Was de bedrijfsleider in de afgelopen vijf jaar ook betrokken bij een ander faillissement, waar hij/zij de leiding over had? Dan dient u extra op te letten. In de praktijk heeft een faillissement vaak een sneeuwbaleffect. Staat de BV in relatie tot de failliete organisatie, dan is de kans groter dat ook dit bedrijf in de problemen komt.

19% van alle ondernemingen met een bedrijfsleider die eerder betrokken was bij een faillissement ging in 2013 failliet. (Onderzoek Graydon België)

 

Signaal 8. Er is een voorlopige bewindvoerder aangesteld

De rechtbank kan een voorlopig bewindvoerder aanstellen wanneer een onderneming in moeilijkheden verkeert. Een bewindsvoerder neemt (tijdelijk) de bevoegdheden van de bedrijfsleiding over en dient meteen een faillissement aan te vragen wanneer de rekeningen niet meer betaald kunnen worden.

22% van alle ondernemingen waar een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld ging in 2013 failliet. (Onderzoek Graydon België)

Signaal 9. De jaarrekening werd 2 jaar niet gepubliceerd

In België ziet de overheid er streng op toe dat bedrijven hun jaarrekening deponeren, veel meer nog dan in Nederland. Daar wijst het niet deponeren van de jaarrekening dan ook op het verdoezelen van financiële problemen. Een publicatieplichtige kan in België bij wet ontbonden worden wanneer de onderneming gedurende 36 maanden geen jaarrekening publiceert. In Nederland is deze wetgeving een stuk coulanter, maar ook hier kan het niet deponeren u een fikse boete opleveren en wijzen op financiële problemen.

23% van alle ondernemingen in België die gedurende 24 maanden geen jaarrekeningen publiceerden, ging in 2013 failliet. (Onderzoek Graydon België)

 Als ondernemer is het niet altijd mogelijk om de juiste cijfers te vinden en te analyseren. En buiten dat vertellen cijfers nooit het volledige verhaal. Niet elk signaal weegt even zwaar. Uit het onderzoek van Graydon België en andere internationale onderzoeken, blijkt zelfs dat de financiële ratio’s minder zwaar wegen dan andere factoren.

Kortom, de signalen op basis van klassieke jaarrekeninganalyse geven slechts een beperkt inzicht, terwijl andere feiten beduidend beter de situatie van een bedrijf laat zien. Zeker een bedrijf dat gelieerd is aan een ander faillssement loopt een hoger risico. Zorg dus dat u uw klant of prospect goed screent op de jaarrekening en andere opvallende zaken.

 

Bron: Bron artikel Graydon

Share This